N-VA stelt tonnagebeperking voor

Op 10 juli 2019

Hilde Goedhuys

Waarnemend algemeen directeur

Eugeen Coolsstraat 17

3460 BEKKEVOORT

 

Voorstel agendapunt komende gemeenteraad

 

Geachte mevrouw

 

In navolging van Artikel 21, eerste lid van het Gemeentedecreet bezorgen wij, Johan Everaerts en Jan Van Cauwenbergh, gemeenteraadsleden zetelend voor de N-VA, u hierbij een voorstel voor een bijkomend agendapunt voor behandeling tijdens de komende gemeenteraad. Mogen wij u verzoeken dit op uw beurt te overhandigen aan de voorzitter van de gemeenteraad, meneer Luc Janssens.

Agendapunt:

POLITIEVERORDENING NAAR AANLEIDING VAN DE INVOERING VAN EEN TONNAGEBEPERKING OP DE HALENSEBAAN, LEEUWKENSSTRAAT EN PROCESSIESTRAAT

 

In bijlage vindt u ons voorstel.

 

 

 

Met vriendelijke groeten

 

 

 

 

 

Johan Everaerts                                         Jan Van Cauwenbergh

Heuvelstraat 5a                                         Adriaan Lodewijkstraat 1a

3461 Molenbeek-Wersbeek                        3460 BEKKEVOORT

0478 84 01 26                                            0486 65 70 23

Agendapunt:

 

POLITIEVERORDENING NAAR AANLEIDING VAN DE INVOERING VAN EEN TONNAGEBEPERKING OP DE HALENSEBAAN, LEEUWKENSSTRAAT EN PROCESSIESTRAAT

 

Feiten en context

• Fruitbedrijf DEVOS is nu bereikbaar via nieuw aangelegen weg via de Eugeen Coolsstraat. Zwaar vervoer naar fruitbedrijf DEVOS dient die nieuwe weg te gebruiken. Gemeente Bekkevoort heeft meer dan 370.000 € geïnvesteerd in de nieuwe toegangsweg om op die manier het dorpscentrum van Wersbeek te vrijwaren van zwaar vervoer met bestemming DEVOS.

• Langs de Halensebaan te Wersbeek is het Scholeke gelegen. De gemeente promoot het STOP principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Privé vervoer) in het mobiliteitsbeleid. Hier werken de scholen aan mee en om de veiligheid te garanderen past geen zwaar vervoer in de schoolomgeving.

• Langs de Halensebaan ligt ook OC Mardijk, een drukbezochte zaal. Veel wagens parkeren op de Halensebaan waardoor zwaar vervoer moeilijk kan passeren.

• De tonnagebeperking over de hele lengte van de Halensebaan opleggen  ; van Statiestraat tot Provinciebaan, om zodoende het sluipverkeer richting Provinciebaan te voorkomen

• De weginfrastructuur op de Leeuwkensstraat en Processiestraat is niet geschikt voor zwaar vervoer omdat de weg te smal is.

 

Juridische gronden

• De nieuwe gemeentewet en de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet.

• Artikels 64§1, 130bis, 133 tweede lid en 135§2,1° en 7° van de nieuwe gemeentewet.

 • Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ("Wegverkeerswet").

• Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.

• Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

• Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

• Het aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer.

Argumentatie

• Om het zwaar verkeer in de Halensebaan, Leeuwkensstraat en Processiestraat tot een minimum te herleiden wordt een tonnage beperking tot maximaal 3,5 ton ingesteld over de hele lengte van deze straten.

• De tonnagebeperking is niet van toepassing op plaatselijk verkeer bestemd voor Halensebaan, Leeuwkensstraat en Processiestraat

 

 

Besluit

Artikel 1: In de Halensebaan, Leeuwkensstraat en Processiestraat wordt een tonnage beperking tot maximaal 3,5 ton ingesteld met uitzondering voor plaatselijk verkeer. Deze maatregelen worden ingevoerd vanaf goedkeuring op de gemeenteraad van 1 juli 2019. Na evaluatie en bespreking in de VAR zal de tonnagebeperking opgenomen worden in het aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer.

Artikel 2: De gemeente is verantwoordelijk voor het plaatsen van de signalisatie.

Artikel 3: De verkeerstoestand zal aangeduid worden door middel van verkeerstekens die regelmatig naar vorm, duidelijk zichtbaar en overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden aangebracht.

Artikel 4: Overtreders van onderhavige verordening worden beboet met politiestraffen.

Artikel 5: Een afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, aan de griffie van de Politierechtbank te Leuven, en de politiezone Hageland.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is